Slovakia

Slovakia has joined the EU in 2004 and the Schengen agreement in 2007. The country is counting about 5,5 million citizens and together with Poland, the Czech Republic and Hungary, it forms the Visegrád group. So far, and with regard to PHS, the integration of social care and medical care in the Slovak Republic is not systematically regulated by national legislation. And since the country has inherited a Socialist healthcare system, which was very good at providing acute care and curative treatment, new policy initiatives on, for instance, long-term care, but also policies addressing informal carers are yet to be elaborated. Another challenge is the circular migration of experienced (informal) care workers from Slovakia to neighbouring countries such as Austria and Germany, aggravating an already labour force shortage in (long-term) care professions.

Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004 a pristúpilo k Schengenskej dohode v roku 2007. Krajina má približne 5,5 milióna obyvateľov a spolu s Poľskom, Českou republikou a Maďarskom tvorí Vyšehradskú skupinu. Pokiaľ ide o PHS, integrácia sociálnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike nie je systematicky regulovaná národnou legislatívou. A keďže krajina zdedila socialistický systém zdravotnej starostlivosti, ktorý bol veľmi dobrý v poskytovaní akútnej starostlivosti a kuratívnej liečby, je ešte potrebné vypracovať nové iniciatívy politiky, napríklad v oblasti dlhodobej starostlivosti, ale aj politiky zamerané na neformálnych poskytovateľov starostlivosti. Ďalšou výzvou je kyvadlová migrácia skúsených (neformálnych) poskytovateľov starostlivosti zo Slovenska do susedných krajín, ako sú Rakúsko a Nemecko, čo zhoršuje už aj tak nedostatok pracovných síl v profesiách (dlhodobej) starostlivosti.

List of PHS Stakeholders

SOZZaSS
http://www.sozzass.sk/

Tenenet
https://tenenet.sk/

Contact Reference: EASPD,  Renaud.scheuer@easpd.eu