Poland

Poland’s population is ageing, though not as drastically as in other countries of the European Union (EU). The labour market offers different obstacles especially for Polish women and Roma women, though the latter could be a potential target group for the Personal and Household Services (PHS) sector. A problem in the field of PHS is the lack of professionalisation and formalisation: PHS in Poland tend to be undeclared, leaving a majority of workers without rights and protection, and there were no criteria regarding who may provide formal care services until the early 2000s when new occupations started to replace unskilled workers. Also, there are only a few political instruments regulating the PHS sector, and almost all of them exclusively address care activities.

Populacja Polski się starzeje, jednak nie aż tak drastycznie, jak w innych krajach Unii Europejskiej (UE). Rynek pracy stawia różne przeszkody w szczególności polskim kobietom, a także i romskim kobietom, choć te ostatnie mogłyby stanowić potencjalną grupę docelową dla sektora usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych (ang. PHS, Personal and Household Services). Problem tej branży tkwi w braku profesjonalizacji i formalizacji: praca w sektorze PHS jest zazwyczaj niezgłaszana, co sprawia, że większość pracowników pozostaje bez praw i ochrony, a kryteria określające, kto może świadczyć formalne usługi opiekuńcze nie istniały do wczesnych lat 2000, kiedy to nowe zawody zaczęły zastępować niewykwalifikowanych pracowników. Ponadto, istnieje tylko kilka politycznych instrumentów regulujących ten sektor i prawie wszystkie dotyczą wyłącznie działalności opiekuńczej.

List of PHS Stakeholders

Ministry of health

https://www.gov.pl/web/zdrowie

Fundacja CareHelper

https://www.fundacjahospicyjna.pl/en/

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

https://www.opzz.org.pl/

Polskie Centrum Opieki Domowej (Polish Home Care Center)

https://pcod.pl/

Ideal care

https://idealcare.pl

Medicover Senior

https://www.medicover.pl/en/medicover-services/senior-medicover/

Servitum

https://servitum.pl

Fundacja Laurentius (Laurentius Foundation) 

http://laurentius.pl/fundacja-laurentius

Professional care 24

https://professionalcare24.pl/

Training and Certification Center at the University of Economy in Bydgoszcz

http://eurostudies.pl/home.1.html

Contact Reference: UNI EUROPA, uni-europa@uniglobalunion.org

Mark Bergfeld mark.bergfeld@uniglobalunion.org.