Netherlands

The Dutch government’s declared aim is to move from a welfare state to a “participation society” built on citizens’ self-reliance and networking. Large parts of the social security system have been devolved to the municipalities, which are expected to follow an integrated approach to social services, while offering solutions tailored to each individual case. Against this background, individuals are encouraged both to get involved with their local communities and to seek out communities and networks to help provide needed services, often looking to family, friends and neighbours for support. These developments may lead to the emergence of innovative, locally integrated models for PHS provision offering stable employment relationships such as Buurtzorg, but they also imply that previously formal PHS arrangements are transformed into informal and unpaid work

De doelstelling die de Nederlandse regering heeft uitgesproken is om van een verzorgingsstaat naar een “participatiesamenleving” te gaan, gebouwd op de zelfredzaamheid en netwerken van burgers. Grote delen van het socialezekerheidsstelsel zijn overgedragen aan de gemeentes, waarvan verwacht wordt dat ze een geïntegreerde aanpak wat betreft sociale diensten volgen terwijl er oplossingen op maat worden aangeboden voor elk individueel geval. Tegen deze achtergrond worden mensen aangemoedigd om zowel betrokken te raken bij hun lokale gemeenschappen en om bij gemeenschappen en netwerken te kijken voor hulp bij het verstrekken van noodzakelijke diensten, waarbij men zich voor steun vaak richt tot familie, vrienden en buren. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot de opkomst van innovatieve, lokaal geïntegreerde modellen voor PHD-verlening, wat stabiele arbeidsverhouding oplevert zoals Buurtzorg, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat de eerder formele PHD-regelingen veranderen in informeel en onbetaald werk. 

List of PHS Stakeholders
Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten - OSB
www.osb.nl

Confederation of Netherlands Industry and Employers - VNO-NCW
www.vno-ncw.nl

ActiZ
www.actiz.nl

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
www.fnv.nl

Care 2 Get There
https://c2gt.nl/

Buurtzorg
https://www.buurtzorg.com/

FNV
https://www.fnv.nl/

Contact Reference: EASPD, Renaud.scheuer@easpd.eu