The Czech Republic

The Czech Republic can be characterised as a post-communist welfare regime, where a gradual transition from institutional care to home care is taking place. However, the professionalisation level of PHS is rather low. According to estimates by official sources, about 80 per cent of the care work is provided informally, with recipients representing about 3.4 per cent of the Czech population.

At present, care work at home is mainly provided in the unpaid sphere, mostly by daughters and spouses. While demographic changes combined with increasing labour mobility represent a crucial challenge under these circumstances, the availability of rather high cash benefits for dependent persons makes alternative solutions feasible.

Českou republiku lze charakterizovat jako postkomunistický systém sociálního zabezpečení, v němž probíhá postupný přechod od ústavní péče k domácí péči. Úroveň profesionalizace PHS je však poměrně nízká. Podle odhadů oficiálních zdrojů je neformálně poskytováno přibližně 80 % péče, přičemž příjemci představují asi 3,4 % české populace.

V současné době je domácí pečovatelská práce zajišťována především v neplacené sféře, většinou dcerami a manžely/manželkami. Zatímco demografické změny v kombinaci se zvyšující se mobilitou pracovních sil představují za těchto okolností zásadní výzvu, dostupnost poměrně vysokých peněžitých dávek pro závislé osoby umožňuje alternativní řešení.

List of PHS Stakeholders

Association of Social Care Providers

http://www.apsscr.cz

Unions of Employers Association

https://www.uzs.cz/

ČMKOS

https://www.cmkos.cz/

ASO ČR

https://www.asocr.cz/

Contact Reference: EASPDRenaud.scheuer@easpd.eu