Bulgaria

According to Georgieva (2018), the policy on home care by the Bulgarian government is weak and mainly reactive. Existing policies always were adapted after services had already been developed by NGOs first, and both the Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health in general aim at a de-institutionalisation of Personal and Household Services (PHS) in favour of ambulatory and community-based arrangements. No policy paper exclusively addressed home care, until the Bulgarian government approved an action plan for the implementation of a National Strategy for Long-Term Care in January 2018 and the Bulgarian Parliament adopted the new Social Services Act at the beginning of March 2019.

Changes and amendments to the Social Services Act were adopted on 27 December 2019, 21 July 2020 and 11 November 2020.

Според Георгиева (2018) политиката, свързана с грижи в домашна среда от българското правителство е слаба и основно реактивна. Съществуващите политики винаги са били адаптирани, след като услугите вече са били разработени първо от НПО и както Министерството на труда и социалната политика, така и Министерството на здравеопазването като цяло се стремят към деинституционализация на услугите за личността и домакинството (УДЛ) в полза на амбулаторните и общностни договорености. Нито един политически документ не беше насочен изключително към грижите в домашна среда, докато българското правителство не одобри План за действие за прилагане на Национална стратегия за дългосрочна грижа през януари 2018 г. и българският Парламент не прие новия Закон за социалните услуги в началото на март 2019 г.

Промените и измененията в Закона за социалните услуги бяха приети на 27 декември 2019 г., 21 юли 2020 г. и 11 ноември 2020 г.

List of PHS Stakeholders

Ministry of Health      

https://www.mh.government.bg/bg/

Ministry of Education and Science    

https://www.mon.bg/

Bulgarian Industrial Association        

https://www.bia-bg.com/

Confederation of Independent Trad Unions in Bulgaria       

https://knsb-bg.org/

National Agency for Vocational Education and Training

https://www.navet.government.bg/

Ministry of Labor and Social Policy   

https://www.mlsp.government.bg/

State Agency for Child Protection     

https://sacp.government.bg

Bulgarian Industrial Capital Association        

http://bica-bg.org/

Karin dom Ltd.

https://karindom.org

Workers'Education and Training College      

https://www.wetco.knsb-bg.org

Contact Reference: Diesis Network , diesis@diesis.coop